Author archive for admin

 • สินค้าอุตสาหกรรม คืออะไร

  ความหมายของสินค้าหรื…

  Read more
 • วัสดุสิ้นเปลือง

  วัสดุสิ้นเปลือง (Sup…

  Read more
 • video

  ทำไมจัดซื้อสินค้า

  อื่นๆ

  1.1 ความหมายของการจัดซื้อ
  การจัดซื้อ ( Purchasing )  หมายถึงการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ วัตถุดิบ  ตลอดจน
  เครื่องจักร เครื่องมือ  เพื่อต้องการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจ   โดยทั่วไปในทางธุรกิจ แบ่งการจัดซื้อ
  ออกเป็น 2  ประเภทใหญ่ ๆ    ได้แก่
  1.  การซื้อเพื่อจำหน่าย
  2 . การซื้อเพื่อใช้หรือเปลี่ยนสภาพ

  1.2 ความสำคัญของการจัดซื้อ     มีอยู่  6  ประเภท คือ
  1.  กำไรของกิจการ
  2.  ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน
  3.  ภาพลักษณ์ของกิจการ
  4.  การแข่งขันของการตลาด
  5.  การรับรู้ข้อมูลของกิจการ
  6.  กลยุทธ์ของกิจการและนโยบายทางสังคม

  1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อ    มี  3  ประการ  คือ
  1.  เพื่อให้กิจการมีสินค้า วัตถุดิบ  เครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ใช้โดยไม่ขาดมือ
  2.  เพื่อให้กิจการได้รับสินค้าในเวลาอันสมควรคุณภาพถูกต้อง  ปริมาณเหมาะสม
  3.  เพื่อเป็นการบริหารเกี่ยวกับการเงิน  ไม่ให้จมอยู่กับสินค้าคงเหลือมากเกินไป   และไม่ต้องเสี่ยงภัยกับ

  สินค้าด้วย
  1.4 การเจริญเติบโตของงานจัดซื้อ
  1.  ด้านการจัดหน่วยงาน  มีงานหลักอยู่  3  ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายขาย  ฝ่ายผลิต  และฝ่ายการเงิน   สำหรับฝ่าย

  จัดซื้อขึ้นอยู่กับแผนกผลิต
  กระบวนการจัดซื้อของหน่วยงาน  ประกอบด้วย

  –  การวิเคราะห์การใช้วัตถุดิบของบริษัท
  –  การประเมินสถานะผู้ขาย
  –  การตรวจสอบวัสดุ
  –  การตรวจสอบการรวมกลุ่มจัดซื้อวัตถุดิบ
  –  การตรวจสอบผู้ขายรายอื่นที่มีข้อเสนอดีกว่า

  2.  ด้านการแบ่งงานและบุคคลที่ทำหน้าที่             เมื่องานด้านการจัดซื้อเริ่มเป็นระบบ  ก็ได้มีการ เก็บ
  รวบรวมข้อมูล    ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตลาดเกี่ยวกับความต้องการของผู้ซื้อที่เป็นไปตามฤดูกาล    เพื่อ
  เป็นแนวทางในการจัดซื้อ     โดยเลือกซื้อวัตถุดิบที่มีมาตรฐานมาใช้        และมีการพัฒนาสัมพันธภาพอันดี
  กับผู้ขาย           ในปัจจุบันแผนกจัดซื้อเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ขึ้นโดยตรงต่อผู้จัดการใหญ่

  1.5 หลักเบื้องต้นในการจัดซื้อ
  การจัดซื้อมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กิจการได้รับสินค้า   วัตถุดิบ  เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆได้     ในเวลา อัน
  สมควรและมีความถูกต้องเหมาะสมมากที่สุด  การจัดซื้ออย่างถูกต้องเหมาะสมกระทำได้ 5 ประการ  ได้แก่

  1.  ซื้อให้ได้คุณภาพที่ถูกต้อง  ( Right Quality )
  –  การกำหนดคุณภาพ
  –  การจัดซื้อ
  –  การตรวจรับวัสดุ

  2.  ซื้อให้ได้จำนวนที่ถูกต้อง   ( Right Quantity  )  อันประกอบด้วย
  –  การพิจารณาราคาของสินค้า
  –  การพิจารณาจำนวนการซื้อแต่ละครั้ง
  –  การพิจารณาค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้ง

  3.  การซื้อจากผู้ขายที่ถูกต้อง    ( Right  Source  of Supply ) พิจารณาจาก
  –  ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาเลือกแหล่งขาย
  –  ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งขาย
  –  ปัญหาเกี่ยวกับการเลือกผู้ขาย

  4.  ซื้อในราคาที่ถูกต้อง  ( Right Price )   พิจารณาจาก
  –  ราคาที่มีความสัมพันธ์กับต้นทุน
  –  ราคาที่เกิดจากอุปสงค์และอุปทาน   ( Demand and Suppy )
  –  ราคาอันเกิดจากการแข่งขัน

  1.6 การดำเนินงานในการจัดซื้อ

  การดำเนินงานนี้เป็นหน้าที่โดยตรงของแผนกจัดซื้อที่จะต้องดำเนินการ  โดยมีขั้นตอน ดังนี้
  1.  รับรู้ถึงความต้องการ
  2.  กำหนดรายละเอียดของวัสดุ
  3.  เลือกแหล่งขาย
  4.  กำหนดราคา
  5.  การออกคำสั่งซื้อ
  6.  การติดตามคำสั่งซื้อ
  7.  การตรวจสอบการเรียกเก็บเงิน
  8.  บันทึกผลการจัดซื้อ

  1.7 แนวโน้มการจัดซื้อในปัจจุบัน
  ฝ่ายจัดซื้อต้องทำความเข้าใจกับแนวโน้มที่มีอิทธิพลต่อการจัดซื้อ  ในด้านต่อไปนี้
  1.  การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดซื้อ
  2.  การผลิตสินค้าเน้นที่คุณภาพ
  3.  การลดต้นทุนเพื่อความได้เปรียบคู่แข่งขัน
  4.  การลดจำนวนแหล่งผู้ขาย
  5.  ใช้การเจรจาต่อรองแทนการประมูลราคา
  6.  พัฒนาแหล่งจัดซื้อจากต่างประเทศ
  7.  สนองความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด
  8.  การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ทางด้านการตลาด อยู่เสมอ

  1.8 นโยบายการจัดซื้อ
  ฝ่ายจัดซื้อต้องมีการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการจัดซื้อ  ดังนี้
  1.    การผลิตเองหรือการซื้อมา
  2.   การซื้อจากแหล่งเดียวกันหรือหลายแหล่ง
  3.   การซื้อจากผู้ผลิต
  4.   ใช้การเจรจาต่อรอง
  5.   สัญญาสิ้นเปลืองระยะยาว
  6.   การซื้อต่างตอบแทน
  7.   ส่วนลดการซื้อ
  8.   การรวมกันซื้อ
  9.   การซื้อล่วงหน้า
  10. การซื้อตามงบประมาณ

  1.9 งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
  นอกจากงานในหน้าที่การดำเนินการด้านการจัดซื้อแล้ว  ยังมีหน้าที่หรืองานด้านอื่นๆ อีก
  เพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวกให้สิ่งที่จัดซื้อนั้นนำมาใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์งานดังกล่าว

  มีดังนี้
  1.  การขนส่ง
  2.  การรับและการเก็บรักษาวัสดุ
  3.  การจำหน่ายของเหลือใช้และของเสีย

  แหล่งที่มาของข้อมูล
  หนังสือการจัดซื้อเบื้องต้น ของ สุดาทิพย์ ตันตินิกุลชัยและศุภวัฒน์ ตันตินิกุลชัย

  Read more